หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
มีตัวอย่างธุรกิจร้อยล้านที่เรียกได้ว่ามีการปรับตัวและสามารถทําให้ธุรกิจของตัวเอง เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่รอดไปได้ด้วยดีในยุคเศรษฐกิจตกตํ่า คือ แบรนด์ Electon 
 File size : 0.194 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(774)
กลยุทธ์ที่ดีที่เหมาะสมในการทําธุรกิจยุค AEC นั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นตัวชี้วัดผลกําไรขาดทุนของการทําธุรกิจ 
 File size : 0.3 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(764)