หน้าดาวน์โหลด   บทความ E-book ฟรี   การศึกษา 
17K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพโดยกําหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(621)
ข้อใด เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนยุทธศาสตร์
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(626)
แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนํามาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐคือข้อใด
 File size : 0.132 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(636)
การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(627)
ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(624)
ข้อใดเป็นหลักการการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(632)
อัตราเงินวิทยฐานะของรองผู้อํานวยการสถานศึกษาสูงสุดคือข้อใด
 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(623)
ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ถูกต้อง
 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(633)
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบ
ดังกล่าว

 File size : 0.135 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(643)
ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจําเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต


 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(613)
อุปกรณ์ข้อใดที่นิยมใช้เก็บข้อมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป


 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(624)
เมื่อต้องการยกเลิกคําสั่งที่ทําไปแล้วหรือใช้เฉพาะสําหรับโปรแกรมนั้น ๆควรใช้ปุ่มใด
บนแป้นพิมพ์


 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(625)
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการบริหารงานลักษณะใด
 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(625)
หน้าที่บุคคลข้อใด ไม่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(624)
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปีที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(629)
ข้อใดในข้อดังต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ
 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(626)
บุคคลผู้มีลักษณะใดเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(625)
กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(627)
ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาใดก่อน
 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(624)
ระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีหลังจากฉบับ พ.ศ. 2526 แล้วมีประกาศเพิ่มเติมอีกเมื่อไร

 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(636)
แฟ้มเอกสารตามข้อใด ใช้บัตรนําพิเศษ (Special Guides) คั่นเอกสาร
 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(611)
ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานหนังสือราชการต้องมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน
 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(608)
อุปกรณ์ชนิดใด ที่พนักงานสํานักงานต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อใช้ในเรื่องห่อพัสดุย่อยและพัสดุไปรษณีย์

 File size : 0.135 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(619)
พรบ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(604)
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(616)
กฎหมายตามข้อใดที่กําหนดว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล

 File size : 0.131 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(603)
พฤติกรรมและการกระทําด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(611)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีความ หมายตรงกับข้อใด ?
 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(610)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสอดแทรกคือข้อใด
 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(612)
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตรงกับข้อใด
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
04-07-2562 ไม่ระบุ
(607)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.