หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญาจ้างแรงงาน 
612K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่……สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…...ตำบล/แขวง……….อำเภอ/เขต……..จังหวัด……….เมื่อวันที่….เดือน……
 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
24-08-2560process.gprocurement.go.th
(15,583)
โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ.............มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(23,101)
โดยที่ลูกจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งดังกล่าว ประสงค์จะรับจ้างเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้าง
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(62,762)
 1.นายจ้างตกลงว่าจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานในบริษัท....จำกัดของนายจ้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์.........
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(35,760)
ขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Apply for a work permit for an alien)
 File size : 2.383 MB.
 Type : pdf
23-08-2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3,853)
 1.ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้างตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง...........อัตราจ้าง................ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดยตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่...........ของเดือน

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(44,691)
นายจ้างตกลงว่าจ้างให้ลูกจ้างทางานในบริษัทของนายจ้าง ณ ประเทศไทย
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(31,258)
เอกสารนี้เป็นสัญญาว่าจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ได้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้ว่าจ้าง
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(48,882)
"ผู้ว่าจ้าง" ตกลงว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาทรัพย์สินของ
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(5,951)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดอาคาร   ....................................
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(7,269)
กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..................
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(17,433)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง .................................ในอัตราเงินเดือน
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(14,036)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนส่งจ้างตกลงรับจ้างทำการขนส่งบุคลากรของผู้ว่าจ้างโดยสารไป - กลับ
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,335)
 ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้างาน 
 File size : 0.022 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(12,764)
  พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(65,054)
  ลูกจ้างให้สัญญาแก่นายจ้างว่า งานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งรับจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถ และตกลงว่าจะ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(12,840)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.