หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.9K
2
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
SMEs
องค์กร สมาคมพ่อค้าผ้าไทย 
Organization THAI TEXTILE MERCHANTS ASSOCIATION
รายละเอียด
จากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวสำเพ็ง ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ซึ่งประกอบด้วยพ่อค้าไทย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ได้พร้อมใจกันและร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้น ใช้ชื่อว่า "สมาคมพ่อค้าผ้าแห่งประเทศไำทย" ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ กองสถาบันการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 
          บทบาทของสมาคมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสมัยนั้น จะเน้นทางด้านศุลกากร กรมสรรพากร และกรณีพิพาททางการค้า เพราะผู้ประกอบการการค้าผ้าส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำเข้าผ้ามาจากต่างประเทศ หรือซื้อผ้าจากบริษัทที่เป็นผู้นำเข้า หรือซื้อผ้ามาจากตัวแทนของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมาตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย ต่อมาประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าผ้าได้เองโดยไม่ต้องนำเข้า โดยเริ่มมีการก่อตั้งโรงงานปั่นด้ายและทอผ้ามากขึ้น มีการย้อม พิมพ์และแปรสภาพผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเป็นสินค้าใหม่ๆ กรมสรรพากรจึงมีการตีความคำว่า "ผลิต" เพื่อจะได้จัดเก็บภาษีการค้าได้ครบถ้วน สมาคมฯ (ด้วยความช่วยเหลือจากสรรพากร) ก็ได้อธิบายและชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจ เพื่อสมาชิกจะได้เสียภาษีการผลิตให้ถูกต้อง
 
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า ห้ามใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" ต่อท้ายชื่อสมาคม ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขชื่อสมาคมใหม่ โดยใช้ชื่อ "สมาคมสหพ่อค้าผ้า" ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2510 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่ อีกครั้ง เป็น สมาคมพ่อค้าผ้าไทย จนถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง 562 อาคารเอสพรีม ชั้น 4 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02- 622-6711-3
โทรสาร 02-622-6714
อีเมล์ info@thaitextilemerchant.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 9,941 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด