หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
115K
11
113
สมาคมธนาคารไทย
SMEs
องค์กร สมาคมธนาคารไทย 
Organization THE THAI BANKERS ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมธนาคารไทย ก่อตั้งเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2501 เพื่อเป็นองค์กรส่วนรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยทำหน้าที่ ประสานนโยบายกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด
 
สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย รวม 15 ธนาคาร ได้แก่ 
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การบริหารงานของสมาคมธนาคารไทย
 
สมาคมฯ บริหารงานโดย คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการบริหาร รวมกันไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประธานสมาคมฯ 1 คน (ประธานสมาคมฯ คือ คุณปรีดี ดาวฉาย) และ กรรมการอื่น อีก 4 คน 
 
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้ หลักการบริหารงานสมาคมธนาคารไทย 
 • มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อม และความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิกด้วยกัน ทางด้านการเงินการธนาคาร
 • ให้ความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐบาล และองค์กรเศรษฐกิจหลักของภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงินของประเทศ ให้เจริญและก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 • สนับสนุนนโยบายของรัฐ ที่มุ่งเน้นการเปิดเสรีทางการเงินในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
สําหรับการบริหารงานประจําของสมาคมฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ เลขาธิการสมาคมฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงาน ด้านวิชาการและกิจการทั่วไปของสมาคมฯ 
 
พร้อมท้ังรับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้แทนของ สมาคมฯ ดำเนินการและประสานงานกับ บุคคล สถาบันและองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่ เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ คนปัจจุบัน คือ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี 
 
ชื่อผู้ติดต่อ สมาคมธนาคารไทย
ที่ตั้ง 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-558-7500
โทรสาร 02-558-7509
อีเมล์ tbaoffice@tba.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 113 คะแนน
มีผู้เข้าชม 115,221 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 11 คน
อันดับที่ 4 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด