หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.5K
1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
SMEs
องค์กร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
Organization Industrial Promotion Center Region 10
รายละเอียด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2536   เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2538  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2540 เพื่อสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นแกนกลางให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  และวิสาหกิจชุมชน ในภูมิภาคโดยร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ที่ตั้ง 131 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7720 0395-8
โทรสาร 0 7720 0449
อีเมล์ ipc10@dip.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,453 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด