หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
23K
11
19
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 
Organization Thai Frozen Foods Association
รายละเอียด
สมาคมการค้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2511 โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำไทย มีสมาชิกเมื่อแรกเริ่มประมาณ 7 บริษัท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกวอเนอร์ ชั้น 4 หลังจากได้ดำเนินกิจการมาชั่วระยะเวลาหนึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อ

เป็นสมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารแช่เยือกแข็งไทยเมื่อพ.ศ. 2526 และได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ตึกมหาทุนเมื่อ พ.ศ. 2530 และย้ายไปอยู่ตึกไอทีเอฟ ชั้น 13 หลังจากตึกมหาทุนถูกเพลิงไหม้เมื่อพ.ศ. 2535 ต่อมาการส่งออกสินค้าแช่แข็งเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นและสมาชิกมิได้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำอย่างเดียวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเมื่อพ.ศ. 2536
 
สมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 20 ท่านซึ่งมาจากการเลือกตั้ง กรรมการจะมีวาระ 2 ปี และ กรรมการจะดำรงตำแหน่งเดิมได้ติดต่อกันสองสมัย นอกจากกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว สมาคมฯ ยังมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกสมาคมฯ ในสมัยต่างๆ มา

เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาแก่กรรมการสมาคมฯ ด้วย เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรที่ไม่มีผลกำไร รายได้ที่ใช้บริหารสมาคมฯ จึงมาจากค่าบำรุงประจำปี และจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้ที่จะใช้บริหารสมาคมฯ และเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว บทบาทของสมาคมฯ จะเน้นในการให้บริการสมาชิกในด้านข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ การแก้ปัญหาสมาชิกในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ทีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิก การจัดสัมมนา และประชุมต่างๆ การเข้าไปมีบทบาทในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของสมาชิก
 
ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 217 รายเป็นสมาชิกสามัญทั้งสิ้น 188 ราย สมทบทั้งสิ้น 29 ราย
สมาคมฯ มีสำนักงานเป็นของตนเอง บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตรบนชั้น 6 ตึกสาธาธานี 2 มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทั้งสิ้น 18 คน
 
ที่ตั้ง 92/6 ชั้น 6 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02- 235-5622-4,02- 636 9001-4
โทรสาร 02-235-5625
อีเมล์ thai-frozen@thai-frozen.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ThaiFrozenFoods
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 19 คะแนน
มีผู้เข้าชม 22,989 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 11 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด