หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.4K
1
สมาคมผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ 
Organization The Nationwide Press Destributors Association
รายละเอียด
ความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคมฯ
 
          ด้วยการตลาดการค้าหนังสือพิมพ์ในอดีตเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น การคมนาคมที่ไม่สะดวก ระบบการขนส่งที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นทุกวันนี้ ทำให้ระบบการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ยังอยู่ในวงแคบและไม่แพร่หลายอย่างเช่นทุกวันนี้ การเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์จากผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นรวมห่อ ซึ่งในขณะนั้นจะมีรวมห่อที่ส่งหนังสือพิมพ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคอยู่สามรวมห่อ คือ 1. รวมห่อนครไทย 2. รวมห่อ ก.สัมพันธ์ 3. รวมห่อประเสริฐสิน

ต่อมา (หลังปี พ.ศ.2500) เหตุการณ์บ้านเมืองค่อยๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ การคมนมคมค่อยสะดวกขึ้น ตลอดจนระบบเศรษฐกิจค่อยขยายตัวขึ้น และการขยายตัวทางด้านการขายหนังสือพิมพ์ก็ติดตามมา ระบบการแข่งขันทางด้านนี้ก็ขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ และทวีความรุนแรงขึ้นตามสภาพการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมือง ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับด้านการจำหน่ายและอื่นๆ ก็ติดตามมาเป็นลูกโซ่ ทำให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนครหลวง อันได้แก่รวมห่อต่างๆ

ทั้งสามรวมห่อและตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาค ต่างได้ตระหนังถึงปัญหาต่างๆ ที่จะติดตามมาและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง ข้อวิตกดังกล่าวนี้ต่างตระหนักดีว่าน่าจะมีการปรึกษาหารือเพื่อที่จะมีการก่อตั้งเป็นกลุ่มในสายวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป แต่การรวมตัวดังกล่าวก็ไม่สามารถกระทำได้ดั่งใจนึก เพราะอุปสรรคนานาประการ

ถึงแม้ว่าอุปสรรคขวางกั้นประการใดก็ตามก็ไม่พ้นความพยายามของคุณวัชรี มุสิกะสินธร เจ้าของรวมห่อ ก.สัมพันธ์ คุณฉวีวรรณ ทรงสุจริต เจ้าของร่วมห่อประเสริฐสิน คุณชัย จิตติเดชารักษ์ เจ้าของร้านสุริวงศ์บุ๊คสโตร์ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาคอีกหลายท่าน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศขึ้น โดยมีคุณศักดิ์ รัตนาคม เจ้าของรวมห่อนครไทยเป็นประธาน และได้นัดหมายตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศไปร่วมพบปะสังสรรค์กันขึ้น ณ บริเวณบังกะโลแสนสบาย หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ในคืนวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2516
 
          ณ สถานที่และวันเวลาดังกล่าวนี้ คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ (ทั่วประเทศไทย) และในที่สุดเราก็ได้คณะกรรมการผู้ก่อการที่จุดนี้ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
1. นายชัย จิตติเดชารักษ์ ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ
2. นายศักดิ์ รัตนาคม ทำหน้าที่เป็นอุปนายกสมาคมฯ
3. นายธีระ พิทักษ์กุล ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมฯ
4. นางสาววัชรี มุสิกะสินธร ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกสมาคมฯ
5. นางฉวีวรรณ ทรงสุจริต ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมาคมฯ 
          
           และได้ทำการจดทะเบียนสมาคมโดยได้รับอนุญาตเลขที่ 6/2516 ทะเบียนสมาคมเลขที่ 84/2516 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2516 มีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่บ้านเลขที่ 200 ซอยสุนทรพิมล หัวลำโพง กทม.   ต่อมาเมื่อปี 2526 นายกสมาคมสมัยที่ 6 ได้ย้ายมาอยู่เลขที่ 194/17-18 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กทม. 10400 ตามที่ทำการของนายกสมาคม  และในปี 2534 คณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยที่ 10 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ย้ายมาอยู่ที่ 222 ในอาคารฐานเศรษฐกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จนถึงปัจจุบัน
 
 จรรยาบรรณ ของ สจน.
 
          เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ ให้มีเอกภาพและพื้นฐานเป็นไปโดยเหมาะสมแก่วิชาชีพ และเพื่อให้ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่จะต้องรับผิดชอบต่อวงการ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ จึงเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณให้เป็นหลักปฏิบัติของสมาชิกสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้
 
1. จักต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพ สัมพันธภาพอันดี ซึ่งกันและกัน
2. จักต้องยึดมั่นเคารพในสัตยาบัน สิทธิ ขอบเขต ของกันและกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมั่นคง
3. จักต้องให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการอันดีตามเหมาะสม
4. จักต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ต่อต้านสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีของไทย
5. จักต้องไม่กระทำการอันเป็น การบั่นทอนเกียรติ และความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 บรรทัดนี้เป็นการพิมพ์ทดลองระบบ
 
 
ที่ตั้ง 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน ราชสีมา แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-668-7173
โทรสาร 02-668-7173
อีเมล์ npdassociation@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,382 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด