หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.9K
2
56
สมาคมอาคารชุดไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอาคารชุดไทย 
Organization Thai Condominium Association
รายละเอียด
นโยบายสมาคมอาคารชุดไทย
 
ประจำปี 2553-2554
 
ด้านการบริหาร
 
-จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
-จัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมประมาณไตรมาส ละ 1 ครั้ง
-จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
-การทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
-การทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
-การพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานสมาคม
 
ด้านวิชาการ
 
-การจัดสัมมนาเชิงวิชาการทุกไตรมาส
-การจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
-จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ปีละ 1-2 ครั้ง เช่น หลักสูตรบัญชีสำหรับนิติบุคคลอาคารชุดโดยร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
-พัฒนาเว็บไซต์ ของสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อให้มีข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับรู้และสามารถติดต่อสมาคมทาง e-mail ได้
-จัดทำวารสารสมาคมอาคารชุดไทย ราย 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร , บทความ, ข้อมูลทางด้านวิชาการ, กฎหมาย ให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
-ร่วมมือกับสมาคมและองค์การอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดเสวนาเพื่อประเมินสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ในช่วงปลายปี
-จัดทำฐานข้อมูลหาราคากลางของการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อบริการให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการอาคารชุด
-จัดหารายชื่อบริษัทที่จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมสำหรับบริการสมาชิก
-จัดให้มีการศึกษาข้อกฏหมายสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติและศึกษาข้อมูลของกฏหมายของต่างประเทศเพื่อสมาคมได้นำมาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
 
ที่ตั้ง เลขที่ 77/146 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-862-3344 , 02-862-3341
โทรสาร 02-862-3340
อีเมล์ condoth@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 56 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,932 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด