หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
19K
7
10
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
SMEs
NEWS
องค์กร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 
Organization Thai Retailers Association
รายละเอียด
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
 
สมาคมการค้านี้จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ.  2509  และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
หมวด  1
 
บททั่วไป
 
ข้อ  1.  ชื่อของสมาคม  สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า  “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย”  ใช้อักษรย่อว่า  “สคท.”  และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “THAI  RETAILERS  ASSOCIATION”  คำว่า  “สมาคม”  ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง  “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย”
 
ข้อ  2.  สำนักงานของสมาคม  นี้ตั้งอยู่  ณ  ห้องชุดเลขที่  100/9  ชั้น  12   อาคารว่องวานิช  บี  ถนนพระราม  9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ข้อ  3.  ตราของสมาคม  ตราของสมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็นรูป
 
เป็นรูปดอกไม้  ข้างบนเป็นภาษาไทยว่า  “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย”  ข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษว่า  “THAI  RETAILERS  ASSOCIATION”
 
 
หมวด  2
 
วัตถุประสงค์
 
 ข้อ  4.  วัตถุประสงค์ของสมาคม  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ  ประเภทที่เกี่ยวกับการค้าปลีก
2.สนับสนุนและช่วยเหลือ  แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ  รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปลีกทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจ
3.เสริมสร้างความสามัคคี  ความร่วมมือ  และการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ  ข่าวสาร  การค้า  ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการค้าปลีก
4.ขอสถิติหรือเอกสาร  หรือขอทราบข้อความใด ๆ  จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการวิสาหกิจค้าปลีก  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
5.ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต  หรือจำหน่ายให้เข้ามาตรฐาน  ตลอดจนวิจัย  และปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
6.ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าปลีกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี  สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
7.ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ  หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
9.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก  หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก  ในการประกอบวิสาหกิจ
10.ส่งเสริมกีฬา  การเสริมสร้างพลานามัย  และการจัดการบันเทิงตามที่เห็นสมควร
11.ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ.  2509
12.ไม่ดำเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเมือง
 
 
ที่ตั้ง 100/9 อาคาร ว่องวานิช บี ชั้น 12 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 02-645-0422-3
โทรสาร 02-645-0421
อีเมล์ thairetailer123@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 18,474 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด