หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.5K
3
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Organization SCIENCE AND TECHNOLOGY TRADE ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติการก่อตั้งสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
      กลุ่มนักธุรกิจผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาความเจริญของประเทศ จึงรวบรวมสมาชิกจัดตั้งเป็นชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาดังนี้
            1) ดร.เย็นใจ เลาหวณิช 
            2) ดร.ปรีชา อมาตยกุล 
            3) นายปรีชา เตชะมวลไววิทย์
 
            และมีกรรมการชุดก่อตั้งชมรมจำนวน 17 ท่าน โดยมี นางเครือวัลย์ สมณะ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของสมาชิกและต่อสังคมส่วนรวม โดยจัดประชุมมวลสมาชิกจัดตั้งชมรมและจัดงานพบปะสังสรรค์ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าโดย พณฯท่านประจวบ ไชยสาสน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ" และ ดร.เจริญ วัชระรังษี เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง "การพัฒนาบทบาทภาคเอกชนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 
 
            ชมรมวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นได้มีเจตนารมณ์ในการยกฐานะชมรม ให้เป็นสมาคม โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้สำเร็จและใช้ชื่อว่า “สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีฐานะเป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 227/2532 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2533
 
            โดยมีคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดรักษาการณ์ และได้จัดกระประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และที่ประชุมใหญ่ ลงมติคัดเลือกนางเครือวัลย์ สมณะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมีกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก 15 ท่าน โดยมีวาระในการบริหารงานสมัยละ 2 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากกว่า 200 ราย
 
 
ที่ตั้ง 1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-185-4333
โทรสาร 02-331-8809
อีเมล์ spcmd@spcgroup.co.th,
info@stta.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pages/สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,507 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด