หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
12K
2
1
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย 
Organization The Association of Thai Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries
รายละเอียด
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , กระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์สิ่งทอและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
 
 
 
นโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 
นโยบายเร่งด่วน
 
1. เร่งรัดให้อุตสาหกรรมนี้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกและตลาดภูมิภาคได้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจสิ่งทอได้ทั้งระบบ
2. เร่งรัดให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างภาษีวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลก
3. สนันสนุนให้สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ มาตรฐาน โดยใช้เงินทุนจากกองทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 25,000 ล้านบาท
4. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000, ISO 1400 และ มอก. 18000 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม
5. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ให้มีความรอบรู้ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคแลการจัดการ เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขาและส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการด้านนี้
 
นโยบายระยะยาว
1. สนับสนุนนำความรูด้าน CleanerTechnologies (CT) มาใช้ในอุตสาหกรรมนี้
2. ร่วมมือ สนับสนุนและพัฒนาในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ฯพณฯ สมภพ อมาตกุล) เป็นประธานและได้จัดทำลุล่วงไปแล้ว
ระดับหนึ่ง
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยในอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ โดยขอความสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
ที่มีการวิจัยด้านนี้
4. ร่วมมือกับสมาคมสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มทอผ้า กลุ่มถักผ้า กลุ่มการ์เม้นท์และกลุ่มผลิตเส้นด้าย เพื่อให้มีการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น สามารถทำตลาดได้กว้างขึ้นทั้งด้านมูลค่าและปริมาณ
5. สร้างเครือข่ายเชื่อมความร่วมมือในระหว่างอุตสาหกรรม หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
 
ที่ตั้ง อาคารพญาไทพลาซ่า ห้องหมายเลข J ชั้น 11 เลขที่ 128/123 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-129-3965 - 6
โทรสาร 02-129-3967
อีเมล์ atdp2004@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,599 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด