หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.9K
1
5
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
SMEs
องค์กร สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 
Organization THAI INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTANTS ASSOCIATION
รายละเอียด
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษา
ต่อต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อย่อว่า ECT (The Education Consultants Group of Thailand) 
จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกชมรมจำนวนเพียง 12 บริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533
 
เวลาผ่านไปเจ็ดปี สมาชิกของชมรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและ
คุณภาพได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผนวกกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษา
ต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สมาชิกชมรมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพ
ชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) ในวันที่
11 กันยายน 2540 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่าง
ถูกต้องตามกฏหมาย และได้ยื่นเรื่องกับกระทรวงพาณิชย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมไทยแนะแนวการ
ศึกษานานาชาติ (สทศ.) ในเวลาต่อมา
 
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Thai International Education
Consultants Association หรือชื่อย่อว่า TIECA 
 
ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวน 73 บริษัท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ 
ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากองค์กรการศึกษาใน
ต่างประเทศ และศูนย์แนะแนวการศึกษาของต่างประเทศที่มีที่ทำการในประเทศไทย

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นสมาชิกของ Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca) 
ประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศทั่วโลก และ WYSETC (World Youth Student & Educational Travel 
Confederation) ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 
ที่ตั้ง 503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-642 6114,02-642-6519
โทรสาร 02-642-6115
อีเมล์ info@tieca.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/tiecathailand
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,918 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด