หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.6K
2
8
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย 
Organization Hazardous Substances Logistics Association
รายละเอียด
เนื่องจากในอดีตพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายที่จะจัดทำมาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศขึ้น 
 
 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่นานาประเทศถือปฏิบัติ  และได้ออกประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 ตามมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 119 ตอนพิเศษ 95 ง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2545  
 
ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  ทั้งในส่วนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก  ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้รับวัตถุอันตราย และผู้ขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ออกกฎหมายและประกาศฉบับอื่นๆ  ตามมา  อาทิเช่น กฎหมายประกันภัย  ประกาศคุณสมบัติของบริษัทขนส่ง และผู้ขับขี่รถขนส่ง  คุณสมบัติของผู้สร้าง ผู้ตรวจสอบทดสอบแท็งก์ติดตรึงและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตราย  ฯลฯ
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายถือเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งภาคเอกชนยังขาดความพร้อมในด้านการปฏิบัติ  ในขณะที่การควบคุมและกำกับดูแลโดยภาครัฐก็ประสบปัญหาด้านการตีความมาตรฐานต่างๆ    รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดของกฎหมายลูกซึ่งต้องประกาศให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น 
 
จึงจำเป็นที่ภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อภาครัฐเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะทั้งในเรื่องเงื่อนเวลา สภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม
 
       สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายหรือ  หรือ Hazardous Substances Logistics Association (HASLA)ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2546  เพื่อทำหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิก ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจวัตถุอันตรายในประเทศไทยให้ได้รับการพัฒนาจนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานกฎหมายไทยหรือเทียบเท่าสากล   
 
โดยมีผู้ก่อการจำนวน 3 ท่าน คือนายมหาบีร์  โกเดอร์ ผู้แทนบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ผู้แทนบริษัท บีทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล ผู้แทนบริษัท สุธี แท็งเกอร์แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด   ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมชุดแรกประกอบด้วยผู้แทนบริษัทสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และมีนาย    มหาบีร์ โกเดอร์ เป็นนายกสมาคมคนแรก
 
ที่ตั้ง 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-712-4226
โทรสาร 02-712-4227
อีเมล์ hasla@hasla.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,551 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด