หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.2K
4
1
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
SMEs
องค์กร สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
รายละเอียด
สมาคมนักวางแผนการเงินเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ของบริการวางแผนการเงินที่จะมีต่อประชาชนและอุตสากรรมการเงินของประเทศไทย ของบุคคลกลุ่มหนึ่งทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รวมตัวสนับสนุนจัดตั้งสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีสมาชิกผู้รวมก่อตั้งทั้งในส่วนของบุคคลและนิติบุคคลซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจำนวน 39 ราย
 
สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพรหลาย ในประเทศไทย โดยการผลิตนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
 
ที่ตั้ง ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2196-7
โทรสาร 02-654-5346
อีเมล์ info@tfpa.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/ThaiFinancialPlanners
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,204 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด