หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.4K
สมาคมผู้ประกอบการน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
Organization Solar Thermal Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
 
1.   ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการประกอบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
2.   สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก  แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า  การเงิน  เศรษฐกิจ  หรือความมั่นคงของประเทศ
 
3.   ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ  ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
 
4.   ขอสถิติ  หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ  จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 
5.   ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย  โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน  ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 
6.   ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม  การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
 
7.   ส่งเสริมการผลิต  เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของการตลาด  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
8.   ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้แก่สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 
9.   ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก  หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 
 
วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นสมาคมที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการแก่สมาชิกในด้านการบริหารจัดการในด้านน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนในรูปอื่นพร้อมทั้งสร้างมาตรฐานสินค้าของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ ( Mission)
 
1.   เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านการบริหารการจัดการระบบการใช้พลังงานทดแทนให้มี     ประสิทธิภาพโดยอย่างยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อน
 
2.   การสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทโนโลยีด้านพลังงานความร้อนในรูปของน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 
3.   การเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาและเหล่งข้อมูลพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
 
4.   การประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการผลักดัน การใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรมและใช้ในบ้านพักอาศัย
 
5.   พัฒนาการดำเนินงานของสมาคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
กลยุทธ (Strategy)
 
1.   การให้ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนโดยเฉพาะน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 
2.   การสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 
3.   การจัดสัมมนา เพื่อความให้ความรู้ในเรื่องน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงแรม โรงงาน และอื่นๆที่เห็นควร
 
4.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและกิจการด้านพลังงานความร้อนและน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสมาชิก
 
5.   รวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีในด้านน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และพัฒนาของสมาคมฯ
 
6.   ประสานงานและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านพลังงานกับภาครัฐ
 
7.   รวบรวมวางมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ กำหนดมาตรการที่เหมาะสม
 
8.   พัฒนาการดำเนินการของสมาคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 
9.   จัดการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสมาคมอย่างต่อเนื่อง
 
10. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสมาคมฯ
 
 
ที่ตั้ง 13/82 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-374-8906, 02-375-5458, 02-375-8381, 02-734-6537
โทรสาร 02-734-6539
อีเมล์ info@stasolar.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,418 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด