หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.4K
5
5
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติ 
Organization Association of International Food
รายละเอียด
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความพยายามของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารยึดหลักการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล  แต่ระบบกลไกลการค้าของอารยประเทศภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับ กฎระเบียบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ภาวะของเศรษฐกิจโลก

สืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้นประกอบกับข้อเท็จจริงอีกมากที่บุคคลทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ทำให้กลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจด้านอาหารตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวการรวมตัวของผู้ประกอบการก่อตั้ง“สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติ”(Association of International Food :AIF) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายพันธมิตร สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร ร่วมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก
 
การจัดตั้งองค์กร  
 
       สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานชาติ (AIF) ได้จดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ด้วยการสนับสนุนจากนักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็น “สมาคมการค้า” เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
 
  วัตถุประสงค์
 
 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
 
2.ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมกิจการของสมาคม สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์
 
3. เพื่อเป็นองค์กรกลางดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนา งานที่ปรึกษา และงานการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในด้านการผลิต ด้านการตลาด  ด้านการเงิน ด้านกฏหมาย ด้านการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้ความ ช่วยเหลือแก่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์
 
4.ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับ บุคคลภายนอก
 
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างตราสินค้า (Brand) และการรับรองคุณภาพมาตรฐานการค้า ให้แก่สมาชิกของสมาคม
 
6.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น องค์การ สมาคม บริษัท และเครื่อข่ายผู้บริโภค เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้าให้ขยายตัว ส่งผลประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคม
 
7.เป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การรวมกลุ่ม การสร้างพันธมิตรให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่ายสมาชิกของสมาคม
 
8.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ดำเนินธุรกิจด้วยระบบธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
9.สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการทางการเมือง
 
 
 
    วิสัยทัศน์ 
 
          สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนานาชาติจะเป็นองค์กรกลางที่ให้การบริการและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
  ภารกิจ
 
         สมาคมฯมีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเป็นหน่วยสนับสนุนความรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจโลกด้วยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 
ที่ตั้ง 50 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-747-7778
โทรสาร 02-747-7778
อีเมล์ info@aif.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,423 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด