หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.6K
2
5
สมาคมการค้าเรือทักไทย
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าเรือทักไทย 
Organization Thai Tug Boat Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ 
สมาคมเรือทักไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
(1) เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ เรือทัก ที่ใช้ช่วยในการเรือนำเรือเทียบท่า และลางจูงเรือแบบต่างๆ รวมถึงใช้งานสนับสนุนการขนส่งทางน้ำและทางทะเลด้านอื่นๆ 
(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหว ของตลาดการค้าทั้งภายในและนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของประเทศ
(3) ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับการประกอบวิสาหกิจ ด้านเรือทักโบ๊ต และ แลกเปลี่ยนความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ
(4) ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใด ในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
(5) ทำความตกลง หรือ วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(6) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
(7) ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางด้าน การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ต่างๆ ทุกชนิดที่ใช้และติดตั้ง ในเรือ,แพต่างๆ , แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล ตลอดจนส่งเสริมและร่วมกันทำกิจกรรม ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับชุมชน จนถึง ระดับองค์กรต่างๆ
 
ที่ตั้ง 142/5 หมู่1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 03-835-2185
โทรสาร -
อีเมล์ thaitugboatas@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/thaitugboatas
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,570 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด