หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.5K
7
5
สมาคมโรงแรมภาคอีสาน
SMEs
องค์กร สมาคมโรงแรมภาคอีสาน 
Organization I-SAN HOTEL ASSOCIATION
รายละเอียด
การพัฒนาธุรกิจโรงแรมภาคอีสาน เพิ่งจะเริ่มต้นพัฒนาอย่างแท้จริงเมื่อปี พ.ศ. 2534 จากที่ภาคอีสานมีโรงแรมระดับมาตรฐานสากลน้อยมาก แต่หลังจากปี 2534 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานจะมีโรงแรมชั้นหนึ่งระดับ 4-5 ดาว เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย
 
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ (2534 - 2540) ธุรกิจโรงแรมของภาคอีสานค่อนข้างที่จะดำเนินไปด้วยดีโดยตลาดหลักของโรงแรมก็คือ การประชุมสัมมนาของส่วนราชการและบริษัทเอกชน และการเดินทางมาราชการของ ข้าราชการและการเดินทางมาทำธุรกิจของนักธุรกิจ ส่วนตลาดการท่องเที่ยวน้อยมาก เมื่อเทียบกันกับเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแทบไม่มีเลยก็ว่าได้
 
ครั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตลาดการประชุมสัมมนา ของส่วนราชการและบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นตลาดหลักของโรงแรมภาคอีสานลดน้อยลง ทำให้ภาวะธุรกิจโรงแรมในภาคอีสานเกิดภาวะวิกฤต เช่นเดียวกันทันที
 
ผู้ประกอบการโรงแรมภาคอีสานจำนวนหนึ่ง ได้นัดประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจะปรับตัวอย่างไร ต่อภาวะตลาดของธุรกิจโรงแรมภาคอีสาน เพื่อช่วยธุรกิจของคนพื้นถิ่นภาคอิสาน จึงได้มีความคิดตรงกันว่าตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศน่าจะเป็นความหวัง เพื่อมาทดแทนตลาดประชุมสัมมนาของส่วนราชการและนักธุรกิจได้ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมธุรกิจโรงแรมภาคอีสานขึ้นในปลายปี 2540

โดยมีโรงแรมเริ่มก่อตั้งจำนวน 9 โรงแรม มีคุณกริช ปิติกุลตัง ประธานกรรมการ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานชมรมคนแรก ซึ่งในขณะนั้นในภาคอีสานยังไม่มีชมรมหรือสมาคมธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นเลย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งชมรมฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภาคอีสานของคนไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น และจะร่วมมือกับสำนักงานททท. ทั้ง 5 เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการนำแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานไปแนะนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคอีสานให้ได้มาตรฐาน การบริการสูงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
 
หลังจากดำเนินงานชมรมโรงแรมภาคอีสานครบ 1 ปี สมาชิกชมรมฯ ก็มีเพิ่มขึ้นเป็น 18 โรงแรม และเพิ่มเป็น 25 โรงแรมเมื่อชมรมฯ มีอายุ ครบ 2 ปี โดยคุณกริช ปิติกุลตัง ได้หมดวาระการเป็นประธานชมรมฯ และที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2542 ของชมรมโรงแรมภาคอีสาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 คุณสุรัตน์ บัววัน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมโรงแรมภาคอีสานปีบริหาร 2543-2544 และขณะเดียวกันก็มีมติให้ คณะกรรมการบริหารชมรมโรงแรม ภาคอีสานไปจดทะเบียนขอตั้งเป็นสมาคมโรงแรมภาคอีสาน

และก็ได้รับการจดทะเบียน จากสำนักงานทะเบียนสมาคมกรมการค้า เป็นสมาคมโรงแรมภาคอีสาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2543 และ ในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ในปีบริหาร 2549-2550ปัจจุบันสมาชิกโรงแรมภาคอีสาน มีจำนวน 33 โรงแรมครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ที่ตั้ง 9 ถนน นครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042-522333-40
โทรสาร 042-522777
อีเมล์ riverviw@cscoms.com
riverview@nakhonphanomriverviewhotel.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,457 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด