หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.6K
5
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
SMEs
องค์กร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Organization The Association of Siamese Architects under Royal Patronage
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
  1. มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม
  2. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม
  3. ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
  5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
  6. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน
  7. กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ที่ตั้ง 248/1 ซ.17 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3196555
โทรสาร -
อีเมล์ asaisaoffice@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,566 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด