หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.4K
1
50
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
SMEs
องค์กร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
Organization The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007)
รายละเอียด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีภารกิจในการบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของโครงการในทุกขั้นตอนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นให้เกิดการ ใช้ที่ดินราชพัสดุให้คุ้มค่า เต็มศักยภาพที่มี ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินทรัพย์ภาครัฐ สร้างรายได้ให้รัฐบาล และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ ตลอดจนการให้บริการประชาชนอันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
    ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้มีการจัด สรรที่ดินให้หน่วยงานราชการหลายแห่งนำไปใช้สร้างอาคารที่ทำการมาโดยตลอด แต่เมื่อความต้องการดังกล่าวมีมากขึ้น ทำให้กรมธนารักษ์ต้องสรรหาแนวทางในการจัดสรรที่ดินราชพัสด เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงหน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่บนสถานที่อันไม่เหมาะสม ทั้งแออัด คับแคบ และขาดการดูแลบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นที่มาของแนวคิดการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้ที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำที่ดินราชพัสดุมาใช้สร้างเป็นศูนย์ราชการขนาดใหญ่ แล้วให้แต่ละหน่วยงานมาใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยคิดค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตราค่าเช่าที่เหมาะ
 
    ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งาน ของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งระหว่างหน่วยงานเองและระหว่างหน่วยงาน กับประชาชนได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคืออาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของการออกแบบและการใช้ระบบ Co-Generation
ที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-142-2222
โทรสาร 02-143-8888-9
อีเมล์ info@dad.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,370 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด