หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.4K
1
สนามศุภชลาศัย
SMEs
องค์กร สนามศุภชลาศัย 
Organization Supachalasai Stadium
รายละเอียด วัตถุประสงค์ในการใช้สนามศุภชลาศัย
  1. เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับชาติเฉพาะรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หรือกีฬาฟุตบอลระหว่างประเทศ
  2. เพื่อใช้ในการแข่งขันกรีฑาระดับชาติ หรือกีฑาระหว่างประเทศ
  3. เพื่อใช้จัดกิจกรรมทางการกีฬา หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามลู่วิ่งและอุปกรณ์ประจำสนาม ซึ่งสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจะพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

ผู้มีสิทธิขอใช้สนามศุภชลาศัย
  1. หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมัครเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  2. หน่วยงานอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ประสงค์จะใช้สนามศุภชลาศัยต้องยื่นหนังสือขอใช้สนาม พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา ที่ประสงค์จะใชฃ้อย่างแน่นอนต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแล้ว จะต้องมาทำสัญญากับสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการภายในเวลา 3 วันทำการ

หากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมีความจำเป็นจะใช้สนามศุภชลาศัยเพื่อประโยชน์ของทางราชการในวัน
เวลาเดียวกัน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอยกเลิกการใช้สนามศุภชลาศัยได้ทันที โดยผู้ขอใช้จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ ในกรณีที่สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้อนุญาตให้ใช้สนามศุภ
ชลาศัยแล้ว ผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการใช้สนามและ
สถานการณ์กีฬาของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2527 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หากมีการฝ่าฝืน สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จะยกเลิกการขอใช้ทันที และจะไม่รับผิดชอบหากมีความ
เสียหายเกิดขึ้น

ในวันทำสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องนำหลักทรัพย์หรือหลักประกันมาวางเป็นประกันตัวอาคารและสนามแข่งขัน และอุปกรณ์ประจำสนามศุภชลาศัย เป็นจำนวน 10,000 บาท หากผู้เช่าเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลให้นำหลักทรัพย์หรือหลัก
ประกัน เป็นจำนวน 1,000 บาท มาวางเป็นประกันต่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ในกรณีที่ความชำรุด
เสียหายต่อตัวอาคารหรืออุปกรณ์ประจำสนามศุภชลาศัย เป็นจำนวนเกินหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่วางไว้ ผู้เช่าจัก
ต้องรับผิดชอบใช้เต็มจำนวนที่ชำรุดเสียหายต่อความเป็นจริง ให้กองกรีฑาสถานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจและระเบียบในทางปฏิบัติได้ เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของ
ระเบียบ
ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-216-5591,02-214-0120 ต่อ 3010,3011
โทรสาร 02-214-1801
อีเมล์ webmaster@osrd.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,427 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด