Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
16K
3
8
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
SMEs
องค์กร มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ  
Organization Foundation for Ecological Recovery
รายละเอียด ภายใต้ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ TERRA มุ่ง ส่งเสริมกลุ่มประชาสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขงและสาละวินที่ทำงานพัฒนาสังคมและ อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้มีฐานะและบทบาทที่เข้มแข็งทั้งภายในประเทศของตนและในระดับภูมิภาค
 
            เราเห็นว่า ทุกประเทศในดินแดนนี้กำลังอยู่ในกระแสการพัฒนาที่มุ่งเร่งเศรษฐกิจให้ขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น เร่งรัดการก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศเพื่อสร้างตลาดภูมิภาคให้เป็นหนึ่ง เดียวตามแนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ ในสภาพการณ์เช่นนี้ ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่ออาชีพและ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ยากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำลาย สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFIs) บรรษัทและนักลงทุนรายใหญ่ และรัฐบาลของประเทศที่มีพลังทางเศรษฐกิจเหนือกว่า อาทิ จีน และไทย ล้วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายภูมิภาค อาทิ โครงการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ จีเอ็มเอส (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Programme) และการสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) แต่หน่วยงานและสถาบันเหล่านี้ทั้งปวงละเลยความเป็นจริงที่ว่า ยังมีผู้คนนับล้านๆ ที่โดยวิถีชีวิตวัฒนธรรม ยังต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่สูงยิ่ง

  ตลอดช่วงระยะปี 2533-2545 TERRA จับตาบทบาทผู้กระทำการต่างๆในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน บรรษัทและนักลงทุน โดยเฉพาะในการผลักดันโครงการและนโยบายที่อาจก่อผลกระทบทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมสูง ขณะเดียวกันเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานวิจัย ฯลฯ และได้สนับสนุนกลุ่มประชาสังคมในภูมิภาคให้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ในขณะที่โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติทำงานกับองค์กรในประเทศไทย ทั้งองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มนักอนุรักษ์ กลุ่มนักวิชาการ ฯลฯ ที่พัฒนาการร่วมกันมาเป็นลำดับ สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและขบวนการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ในท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและ แผ่ขยายขอบเขตไปทั่วประเทศ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราให้ความสำคัญได้แก่ การขยายพื้นที่สวนป่าไม้ยืนต้นโตเร็ว (โดยเฉพาะยูคาลิปตัส) ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องป่าไม้และที่ดิน ปัญหานโยบายรัฐกีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานที่ไม่ยั่งยืน
 
            เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค ในปี 2546 จึงได้หลอมรวมโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติและ TERRA เพื่อยกระดับและเชื่อมโยงงานของเราในไทยและในภูมิภาคเข้าด้วยกัน
 
จนถึงปัจจุบัน ขอบเขตความร่วมมือของเรากับองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวินได้ขยายกว้างขวางออกไปอีกมาก องค์กรในประเทศเพื่อนบ้านที่ร่วมงานวิจัยและรณรงค์กับเราเพิ่มจำนวน ขณะที่งานของเราในไทยยังดำเนินต่อไป ทั้งการติดตามนโยบาย (พลังงานและน้ำ) ของไทยที่กำลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นในประเทศ เพื่อนบ้าน และการประสานงานกับองค์กรภาคประชาสังคมของไทยที่สนใจปัญหาการพัฒนาที่ไม่ ยั่งยืนในภูมิภาค เราเห็นว่าการยกระดับบทบาทของกลุ่มไทยไปสู่ภูมิภาคมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกลุ่มไทยและกลุ่มในภูมิภาคคือยุทธศาสตร์ที่ สำคัญที่สุดในการรั้งชะลอกระแสการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่ครอบคลุมไปทั่งทั้ง ภูมิภาคอยู่ในปัจจุบัน
ที่ตั้ง 409 ซอยโรหิตสุข (รัชดาภิเษก ซอย 14) ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-691-0718-20
โทรสาร 02-691-0714
อีเมล์ fer@terraper.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,037 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด