หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
5.2K
55
จับตาเอเชียตะวันออก
SMEs
องค์กร จับตาเอเชียตะวันออก 
Organization East Asia Watch
รายละเอียด เกี่ยวกับเรา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไต้หวัน  เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน  มีหลายประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองสำคัญต่อภูมิภาคและต่อโลก ที่สำคัญเป็นภูมิภาคที่ไทยตั้งอยู่ ทำให้บทบาท ท่าที และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้านต่าง ๆ ได้

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.eastasiawatch.in.th ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งเสนอบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเว็บไซต์ฯ เป็นฐานข้อมูลของเอเชียตะวันออกที่จัดทำเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล

วิสัยทัศน์
"เราจะเป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกที่ผู้ใช้เลือกใช้เป็นอันดับแรก"

พันธกิจ
เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ด้วยการให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง
ที่ตั้ง กระทรวงการต่างประเทศกรมเอเชียตะวันออก ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-643-5000 ต่อ 4213
โทรสาร 02-643-5193
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/EAD_EAU/
Facebook 
goo.gl/zPI76
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 55 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,157 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด