Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
24K
4
23
มูลนิธิโลกสีเขียว
SMEs
องค์กร มูลนิธิโลกสีเขียว 
Organization Green world foundation
รายละเอียด ความเป็นมา

มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทำศูนย์ข้อมูล เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเอง ในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรการกุศลอื่น เพื่อรณรงค์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง

กิจกรรมของมูลนิธิ

สิ่งแวดล้อมศึกษา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิโลกสีเขียว มุ่งพัฒนาทั้งความคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แต่ละหลักสูตรออกแบบเพื่อกระตุ้นความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล อันนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการตัดสินใจเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

นักสืบสิ่งแวดล้อม
มุ่งพัฒนาเทคนิควิธีราคาถูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ “อ่าน” สภาพแวดล้อมและประเมินความเป็นไปในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสาธารณชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทการดูแลโลกรอบตัวของตนเอง อาทิ นักสืบสายน้ำ นักสืบชายหาด นักสืบสายลม ตลอดจนเทคนิคนักสืบสิ่งแวดล้อมอื่นที่ทางมูลนิธิฯ กำลังพัฒนา

คู่มือสำรวจธรรมชาติและสื่อเพื่อการศึกษา
วิจัยและค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่ม ตำรา และคู่มือสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่ายังขาดแคลนอยู่มากในเมืองไทย

พัฒนานักฝึกอบรม
จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ครู ผู้นำธรรมชาติศึกษา ผู้นำชุมชน และบุคลากรสาขาอาชีพอื่นที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการตรวจเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งรวมถึงวิธีการวางโปรแกรมและพัฒนาสื่อการศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เรียนโดยเฉพาะ

เว็บไซต์โลกสีเขียว
นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ เจาะลึกด้วยรสชาติเข้มข้นและหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด เหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยและต่างประเทศ

สื่อเพื่อการศึกษา
จัดทำสื่อการศึกษาคุณภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อาทิ คู่มือศึกษาธรรมชาติ ชุดฝึกอบรมสำรวจธรรมชาติ คู่มือการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชุดข้อมูลโปสเตอร์ และอื่นๆ สื่อหลายชิ้นพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และผ่านการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะจัดพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง

ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลโลกสีเขียว มีหนังสือกว่า 2,000 เล่ม ได้รวบรวมจัดเก็บข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจนรายงาน เอกสารสัมมนา วารสาร นิตยสาร วีดีโอ ชุดสไลด์ และสื่อการศึกษาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมกับนำเสนอข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมรายสองเดือน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ไว้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สนับสนุนมูลนิธิฯ

มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจาก
  • การบริจาค
  • หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนทั้งในและนอกประเทศ
  • บริษัทเอกชนทั่วไป
แนวทางเพื่อโลกเขียว
  • บริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯ
  • สนับสนุนคู่มือสื่อเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสและศูนย์การศึกษานอกระบบ
  • เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิฯ
ที่ตั้ง 394/46-48 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-622-2250-2
โทรสาร 02-622-2366
อีเมล์ gwf@greenworld.or.th
greenworldmag@gmail.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/gwfmag
Facebook 
www.facebook.com/greenworldweb
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 23 คะแนน
มีผู้เข้าชม 23,801 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด