ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
117 81.82
นนทบุรี
7 4.9
พระนครศรีอยุธยา
6 4.2
อุบลราชธานี
4 2.8
นครศรีธรรมราช
2 1.4
อุดรธานี
2 1.4
เชียงราย
2 1.4
สงขลา
1 0.7
ขอนแก่น
1 0.7
สมุทรปราการ
1 0.7
รวม 143 100