ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
83 75.45
นนทบุรี
12 10.91
สมุทรปราการ
4 3.64
ชลบุรี
4 3.64
เชียงใหม่
3 2.73
พระนครศรีอยุธยา
2 1.82
สงขลา
2 1.82
รวม 110 100