หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.2K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการผลิตและเป็นผู้นําในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเทียบเท่าและเป็นทียอมรับในระดับโลกมาช้านาน

 File size : 0.245 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(778)