หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร 
4.9K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การร วมกลุ่มประชาคมอาเซียน ( ASEAN Economic Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการเปิดเสรีด้านการค้า และการผลิตมีจุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักและธุรกิจการโรงแรม

 File size : 0.317 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(961)