หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร 
4.9K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ในภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้ม เติบโตต่อเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

 File size : 0.284 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,279)