หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร 
5.2K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ไมซ์ (MICE) คือ อุตสาหกรรมการจัดประชุม(Meeting) เป็นการจัดประชุมของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยอาจจะมีผู้เข้าร่วมประชุม

 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(3,000)