หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ 
106K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผลไม้ จึงมีกลุ่มวิสาหกิจผลไม้
 File size : 3.196 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(874)
อุตสาหกรรมอาหารทะเล จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโต
 File size : 3.217 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(805)
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ผลิตพันธ์ยางมากที่สุดในประเทศไทย
 File size : 2.941 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(883)
กระบี่มีความได้เปรียบอย่างมากในการมีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
 File size : 2.879 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(830)
จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามและหลากหลาย
 File size : 2.873 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(793)
มีความหลากหลายของระบบนิเวศน์ตั้งแต่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ
 File size : 2.792 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(796)
จังหวัดระนองมีความโดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ คือ น้ำแร่ร้อน
 File size : 2.899 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(814)
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งสินค้าประเภท ขนม เช่น ขนมเต้าส้อ ขนมงาพอง
 File size : 2.891 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(833)
สินค้าบางชนิด เช่น หมูย่าง ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
 File size : 2.89 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(836)
เป็นธุรกิจที่ทำการผลิตสินค้าที่แปรรูปจาก ยาพารา คือ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยาง
 File size : 2.828 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(813)
เป็นธุรกิจที่ให้การบริการ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการล่องเรือสำราญ
 File size : 2.831 MB.
 Type : PDF
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(770)
ทำให้เครือข่ายวิสาหกิจการค้าชายแดน จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย
 File size : 2.593 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(811)
ในการพัฒนาและยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการ
 File size : 2.765 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(858)
ชาวบ้านในท้องถิ่นมีทักษะในการเลือกสีธรรมชาติมาใช้ การย้อมผ้า การทำลวดลาย
 File size : 2.699 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(783)
มีแหละท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และแหละท่องเที่ยวธรรมชาติ
 File size : 2.591 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(790)
ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ
 File size : 2.904 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(831)
ซึ่งได้มีการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์และมีการหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
 File size : 2.73 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(832)
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจให้เกิดขึ้น และเข็มแข็ง ได้นั้นต้องสร้างความร่วมมือ
 File size : 3.035 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(828)
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นโดยคนไทยที่อพยพลงมาจาก
 File size : 3.228 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(775)
สถานการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 File size : 3.237 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(757)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกรเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
 File size : 3.156 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(934)
การปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยกำลัง
 File size : 2.973 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(830)
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะโดดเด่นที่สุด
 File size : 2.877 MB.
 Type : PDF
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(784)
การเลี้ยงโคในจังหวัดลพบุรีมีทั้งการเลี้ยงโคพื้นเมือง โคพันธุ์และโคลูกผสม
 File size : 3.248 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(1,054)
เครือข่ายวิสาหกิจวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ เฟอร์นิเจอร์
 File size : 3.186 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(894)
ปลาน้ำจืดเกือบทุกชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลานิจ ปลาดุก ปลาตะเพียน
 File size : 3.307 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(849)
ในจังหวัดนนทบุรีไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อจำหน่ายคือกล้วยไม้
 File size : 3.146 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(805)
ในจังหวัดปทุมธานี อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่แฝงอยู่
 File size : 2.858 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(834)
สถานประกอบการการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบด้วย
 File size : 2.848 MB.
 Type : PDF
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(803)
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุ่นแรง
 File size : 3.134 MB.
 Type : pdf
07-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(869)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.