Main    List of Booking
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจBooking
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
Search ...
Booking
May 17, 2023
List of Booking
Login
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร E-mail สถานะ
38752
ภัทรนิษฐ์xxx
08733xxx
patnixxx
ส่งข้อมูล
38927
อาxxx
09725xxx
artpixxx
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด57 
  งานแสดงสินค้าไทย35 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก22 
TFC Sale Partner
20 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 34
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,966,425
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,641
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,254
  จำนวนสมาชิก41,358
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 34
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10