หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
4.1K
5
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน – สากล
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน – สากล 
Organization Asian International Trade and Investment Association
รายละเอียด
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2557  โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 

นอกจากนี้ ยังร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการค้า การลงทุน  และทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน  
 
ทั้งนี้ สมาคมมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน อาทิ การจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุน การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Matching) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน
 
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย จีน และประเทศอื่นๆ ภูมิภาคอาเซียน
  2. ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือในการด้านการค้าและการลงทุนให้ กับนักธุรกิจไทย
  3. ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจ และสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางการค้าและการลง ทุน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการ เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจร่วมกัน
  4. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หรือการพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับสมาชิกสมาคมได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และ สื่อต่างๆ ของสมาคม
ชื่อผู้ติดต่อ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์ -
โทรสาร 02-2766516
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/atpathailand
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,092 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด