หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
5.0K
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
SMEs
NEWS
องค์กร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
รายละเอียด จัดตั้งขึ้นตามนโยบบายส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของรัฐบาล  โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนักศึกษา  บัณฑิต  ศิษย์เก่า  และบุคคลทั่วไปให้ใช้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการผลิตสินค้า  ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตลาดมีความต้องการ
ที่ตั้ง สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 1 ห้อง 101 อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 9901 สายตรง 0-5526-7254
โทรสาร 0-5526-7254
อีเมล์ psrubi@live.psru.ac.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,972 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด