หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
522K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อร้านMother Trucker (มาเธอร์ ทรัคเกอร์) เบอร์โทร 085-121-3767, 082-596-5222  ชื่อร้าน Orn The Road Burger เบอร์โทร 095-628-0416 ประเภท อาหาร


 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
05-11-2558ThaiFranchiseCenter
(2,929)
การตั้งราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากส่วนประสมอื่นๆ
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(20,133)
ในเรื่องการตั้งราคานั้น นอกจากวิธีการตั้งราคาแล้ว รูปแบบการตั้งราคายังมีส่วนสำคัญ
 File size : 0.049 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(10,993)
ในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันธุรกิจจะต้องแข่งขันในหลายระดับ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(22,310)
การทำธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ต้องมี คือ การเสนอราคา
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,550)
ในส่วนนี้จะเป็นการประมาณการความต้องการเงินทุนและงบดุลในช่วงเริ่มต้นกิจการ
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(11,495)
ถ้ารายการในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการใช้ไปของเงินทุนที่เกี่ยวกับการลงทุน
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,057)
ความต้องการเงินทุนไม่ได้เป็นเรื่องแปลกในการเริ่มต้นการดำเนินงานของธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจเจริญเติบโต
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(6,600)
งบการเงินเป็นหัวใจของธุรกิจที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้า
 File size : 0.078 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,565)
การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การกู้ยืมเงินทุนจากแหล่งภายนอกไม่ได้เป็นการฝ่าฝืน
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,105)
ด้วยเหตุนี้ชุมชนประมงบ้านบ่ออิฐจึงได้เล็งเห็นว่าทุกคนในชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการดูแล
 File size : 0.544 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(1,668)
คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย
 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(2,984)
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแลกกับเม็ดเงิน สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็จะมีทั้ง
 File size : 1.041 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(1,879)
แรกเริ่มโครงการดังกล่าว ใช้วิธีการของญี่ปุ่น ที่มีจุดอ่อน คือ ปุ๋ยที่ได้มีความชื้นสูง และ มีกลิ่นรุ่นแรง
 File size : 0.5 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(1,755)
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายบริษัทถูกก่อตั้งโดยเจ้าของที่ยังเป็นนักศึกษา
 File size : 0.357 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(4,111)
"นวัตกรรม" ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมข้าวไทยนวัตกรรมมันสัปหลัง
 File size : 1.765 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(1,546)
หมูออมสิน เป็นชื่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูที่เกิดขึ้นภายใน หมู่บ้าน โค้งตาบาง หมู่ที่10
 File size : 1.48 MB.
 Type : pdf
12-07-2554SME Bank
(1,656)
อุตสาหกรรมธูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวโน้มดี แม้ว่าในระยะหลังมี
คู่แข็งมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความต้องการธูปขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการประกอบพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

 File size : 0.138 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,107)
การตลาด ตลาดนํ้าผลไม้เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลําดับ ในช่วงปี2533-2538 แต่ในช่วงปี 2539-2541 เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน การบริโภคเครื่องดื่มชะลอลง อย่างไรก็ตาม
 File size : 0.134 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(3,812)
เทียนนอกจากใช้ให้แสงสว่างและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆแล้ว ยังมีการนําเทียนประเภทสวยงามมาประดับตกแต่งบ้านและโต๊ะอาหาร
 File size : 0.169 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,501)
ธุรกิจการประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีลู่ทางการลงทุนที่น่าสนใจจากปัจจัยหลัก 2 ประการ
 File size : 0.13 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,141)
ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งนิยมบริโภคกันมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค้าโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริโภค ตลาดหลักจะเป็นตลาดภายในประเทศ
 File size : 0.253 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,543)
ยาจากสมุนไพร (ยาแผนโบราณ) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจยาจากสมุนไพรขยายตัวอย่างรวดเร็ว พิจารณาจากมูลค้าการผลิตและการนําเข้ายาแผนโบราณ จากการรวบรวมของ
กองควบคุมยา

 File size : 0.328 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,538)
การลงทุนในอุตสาหกรรมพาวเวอร์ซัพพลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีลู่ทางที่ดีสําหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากพาวเวอร์ซัพพลายเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการแปลงกระแส
ไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง
 File size : 0.203 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,751)
เฟอร์นิเจอร์เหล็กส่วนใหญ่นิยมทําเป็นตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทํางาน เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ หากเป็นตู้เก็บเอกสาร และโต๊ะทํางานมักเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสํานักงาน แต่หากเป็นเก้าอี้และชั้นวางของมักเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้าน
 File size : 0.145 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,063)
ยางแผ่นรมควันนับเป็นการแปรรูปยางขั้นพื้นฐานจากนํ้ายางดิบ เพื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมขั้นต่อไป เช่น ยางรถยนต์ ที่มีการใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยางรัดของ ยางลบ ท่อยาง และยางพื้นรองเท้า เป็นต้น
 File size : 0.137 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(3,579)
ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน ใช้ทดแทนล้อรถยนต์ที่
ทําจากเหล็กหล่อหรือล้อกะทะเหล็ก ซึ่งนอกจากจะใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ววัสดุที่ใช้ในการผลิตคืออลูมิเนียม
 File size : 0.144 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(1,804)
การบริโภคไวน์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะไวน์นําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
ในปี 2538-2540 คนไทยบริโภคไวน์นําเข้าราวร้อยละ 94-96 ของปริมาณความต้องการโดยรวมในประเทศ และชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 64 ของปริมาณความต้องการโดยรวมในประเทศ
 File size : 0.222 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,833)
การอบ/ตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งทําให้สามารถเก็บรักษาอาหารทะเลได้เป็นระยะเวลานานขึ้นและเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและประเทศในเอเชียโดยเฉพาะกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้ง
 File size : 0.118 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(2,481)
แกงกะทิสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก เช่น กระป๋อง/พลาสติกลามิเนต (Retort pouch)1/ จัดเป็นอีกธุรกิจที่มีแนวโน้มดี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่าจําหน่ายในประเทศ
 File size : 0.088 MB.
 Type : doc
20-07-2553SME bank
(3,392)