หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
25K
10
90
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
SMEs
NEWS
องค์กร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
รายละเอียด หนึ่งในหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  SME  โดยมีบริการทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร  การอบรมสัมนาให้ความรู้ให้การอุดหนุนและช่วยเหลือตลอดจนให้เงินกู้และร่วมทุนแก่  SME  เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนเพื่อดำเนินงานตามแผ่นงานการพัฒนา SME ของภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17-20, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2278-8800
โทรสาร 0-2273-8850
อีเมล์ info@sme.go.th
เว็บไซต์
Twitter 
www.twitter.com/osmep
Facebook 
www.facebook.com/OSMEP
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 90 คะแนน
มีผู้เข้าชม 25,425 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 10 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด