บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    การวางแผนธุรกิจ
1.3K
2 นาที
9 กรกฎาคม 2562
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์


 
การจัดแบ่งหน้าสำคัญอย่างมาก เราจะเรียกว่า JD หรือ Job Descrition ปัจจุบันตัวผู้เขียนทำหน้าที่ของที่ปรึกษาองค์กรก็ต้องเข้าใจบทบาท ของตนเองก่อน ก่อนที่จะไปให้คำปรึกษากับ CEO ในการวางกรอบ วางกลยุทธ์วางกำลังพล จึงจำเป็น ต้องนำความรู้จากวิชา Human Resource Managerment ( HR ) มาใช้ในการจัดการทรัพยากร ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาดูกันครับ


การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
  1. ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การ Organization Policy
  2. ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ Organization Structure 
  3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การ Organization Culture               
  4. ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การ Organization Workforce                 
  5. ปัจจัยด้านลักษณะงาน Characteristic of Job 
  6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม Environment

แต่ในบทความนี้อยากจะนำเสนอเรื่อง การจ้างคน ที่ไม่เหมาะกับงานมากกว่า เพราะมัน คือ ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพนักงาน และประโยชน์ต่อองค์กรไปพร้อมๆกัน
 
การขยายตัว - ลดขนาดขององค์การ การประกอบธุรกิจถ้าธุรกิจประสบความสำเร็จก็จะมีการขยายตัว จึงจำเป็นถ้าการประกอบธุรกิจ ประสบความล้มเหลวจำเป็นต้องลดขนาดขององค์การ (Downsizing) 
 
ส่วนใหญ่ที่เจอ คือ ธุรกิจติดขัดมากกว่า ธุรกิจดี SME มักจะไม่หาตัวช่วยอย่างแน่นอน ล่าสุดก็เจอ คือ ธุรกิจมีปัญหา จะต้องมีการวางแผนและเข้าใจปัญหาเสียก่อน เมื่อสรุปแล้วว่าเรื่องคนก็ต้องมาปรับเรื่องจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอดในการประกอบธุรกิจได้

 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก็สำคัญมากในยุคดิจิตอล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ต้องพัฒนาเช่นกันจึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถทางเทคนิค ความก้าวหน้าทางวิชาการ เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิชาการมากขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นกัน 
 
คุณภาพของบุคลากร ที่มีอยู่ในองค์การ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงคุณภาพ (Qualification) ของบุคลากรมีความพร้อม ความสามารถที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ขององค์การ หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดี ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับคุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์การ

ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็น สิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยให้องค์การสามารถวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์

รวมถึงเป้าหมายขององค์การมีความสอดคล้องกัน ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นไปอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ช่วยในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ดีขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยให้องค์การมีความพร้อม และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นช่วยให้การจัดหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการขององค์การ
 
บทบาทและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจด้านแรงงานในองค์การทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะส่งผลให้เกิดกับงานขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
อาจารย์อ๊อด  น้ำดี