บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
726
2 นาที
12 พฤศจิกายน 2564
ยุคนี้ควรเลือกเรียนอะไร! จบไปไม่ตกงาน
 

ในปี 2565 มีปัญหาที่น่าหนักใจคืออัตราการว่างงานโดยเฉพาะ “เด็กจบใหม่” ที่คาดว่าจะว่างงานเพิ่มขึ้น 10.04% หรือประมาณ 2.9 แสนคนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่หลายองค์กรอาจต้องรัดเข็มขัดและมีนโยบายในการจ้างพนักงานที่เข้มงวดมากขึ้น

ซึ่ง www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ควรรอความช่วยเหลือจากใคร แต่เป็นตัวเราเองที่ต้องมีการวางแผนและเลือกเรียนสายที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงโดยเฉพาะต่อจากนี้เป็นโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง การเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจึงมีความสำคัญมาก
 
เลือกเรียนอะไรดี? จบไปไม่ตกงาน
1.สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health care)
 
ภาพจาก https://bit.ly/3DlEIEk

ปัจจุบันนับแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดทำให้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นและเชื่ออย่างยิ่งว่าโควิด19จะไม่ใช่โรคระบาดสุดท้ายที่เราจะเจอในอนาคตต้องมีโรคที่อุบัติใหม่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุผลว่าการเรียนในสายนี้ไม่มีคำว่าตกงาน

โดยเราสามารถเลือกเรียนได้หลายสายเช่น แพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่หลักสูตรเหล่านี้จะเน้นเรียนแบบเฉพาะทาง ผู้เรียนต้องอาศัยความตั้งใจและทุ่มเทอย่างมาก และมีหลายคณะให้เลือกเรียนตามมหาวิทยาลัยต่าๆง เช่น คณะสาขาแพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น
 
2.เรียนทางด้านสายการเงิน การลงทุน
 
ภาพจาก  https://bit.ly/3HeZcky

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปและไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าเพื่อวางขายอย่างเดียว แต่มีความละเอียดที่มากขึ้นและมีรูปแบบการเงิน การลงทุน ที่หลากหลาย การเรียนสายการเงิน การลงทุนจึงนับว่ามีความต้องการในตลาดแรงงานสูงมาก โดยเฉพาะอาชีพด้านการให้คำปรึกษาที่จะมาแรงในอนาคตอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่นับจากนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ จำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก

โดยมีหลายคณะที่ควรเลือกเรียนเพื่อทำงานในสายนี้เช่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ,คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงินคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร เป็นต้น
 
3.เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ภาพจาก https://bit.ly/3kv7zic

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าต่อจากนี้เราเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง อาชีพที่มาแรงและเป็นที่ต้องการในตลาดคือสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI หรือ Data Science ซึ่งตอนนี้บุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้ยังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

และหากเรามีประสบบการณ์มีฝีมือในงานด้านนี้จริงๆ โอกาสในการสร้างรายด้ที่ดีจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนในหลายคณะได้เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม , คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
4.สายวิศวกรรม โลจิสติกส์ โทรคมนาคม

ภาพจาก https://bit.ly/3FcOk5c

การตลาดออนไลน์ที่มาแรงและการขนส่งด้านโลจิสติกส์ที่เติบโตชัดเจนกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้เราเลือกเรียนด้านนี้รับประกันว่าไม่ตกงาน ซึ่งในปัจจุบันตลาดโลจิสติกส์และโทรคมนาคมเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่มีทางเลือกมากขึ้น และเส้นทางรถไฟฟ้าที่เริ่มทยอยเปิดหลายเส้นทางทำให้ความต้องการแรงงานเพื่อดูแลหน้าที่ในส่วนนี้โดยมีหลายคณะเปิดสอนในด้านนี้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,คณะโลจิสติกส์ เป็นต้น
 
5.เรียนสายการตลาดและธุรกิจ

ภาพจาก https://bit.ly/3DbtySP

ในโลกของการทำธุรกิจยุคใหม่ การตลาดแบบเดิมๆ ไม่อาจใช้งานได้อีก การตลาดยุคใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ซึ่งผู้ที่เชี่ยวชาญในงานด้านการตลาดยุคใหม่นี้จะมีความได้เปรียบมาก ซึ่งการทำงานด้านนี้นอกจากต้องเป็นคนที่อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่อเนื่อง ต้องมีไอเดียแปลกแหวกแนวที่น่าสนใจ

ซึ่งมีหลายคณะที่เปิดสอนเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด ,คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด ,คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด เป็นต้น
 
6.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

ภาพจาก https://www.freepik.com/


สังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง Data จะมีความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ได้ แน่นอนว่าการเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ในสายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลจะช่วยทำให้เราไม่เสี่ยงตกงาน การเรียนรู้ในสายนี้จะเน้นไปที่ เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) , ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ รวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เมื่อจบหลักสูตรนี้ไป เป็นได้ทั้งนักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่ในตลาดต้องการทั้งสิ้น
 
7.เรียนสายอาชีพ
 
ภาพจาก https://bit.ly/3C9HeMD

ข้อดีของสายอาชีพคือ มีความรู้เฉพาะด้านแน่น ไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยก็สามารถทำงานได้เลย สอบราชการก็ได้ โดยหลักสูตรหลักของสายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสายอาชีพนั้นๆ เมื่อเรียนจบก็นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. เน้นความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น ผู้เรียนก็จะมีความรู้ความชำนาญพิเศษมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อได้ถึงระดับสูงสุดเท่ากับการศึกษาสายสามัญคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เช่น สาขาบัญชี สาขาการโรงแรม เป็นต้น
 
อย่างไรก็ดีไม่ว่าเราจะเลือกเรียนสาขาไหน หรือคณะใด ต้องนึกเสมอว่าโลกยุคนี้ได้เปลี่ยนไปคนที่เก่งแต่ในตำราไม่อาจประสบความสำเร็จได้จริง คนที่มีประสบการณ์และเคยผ่านการทำงานมาแล้วจะได้เปรียบมากกว่า องค์กรหลายแห่งต้องการคนที่ทำงานเป็นไม่ใช่คนที่มีแต่ความรู้

ดังนั้นในขณะที่เราเรียนหรือศึกษาอยู่ควรเพิ่มโปรโฟต์ตัวเองด้วยผลงานต่างๆ เช่นการส่งงานเข้าประกวด หรือการไปฝึกทำงานในสถานที่จริง และหากเป็นไปได้ไม่ควรมีทักษะด้านเดียวแต่ควรมีทักษะที่สองเช่นการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ชีวิตประสบความสำเร็จและรับประกันว่าชีวิตนี้ไม่มีคำว่าตกงานแน่นอน
 
ติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document/
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter