บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    การวางแผนธุรกิจ
7.3K
1 นาที
26 เมษายน 2553

การบริหารธุรกิจ SMEs ให้มีประสิทธิภาพ

การบริหาร (Management)

การบริหาร เป็น กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ  การอำนวยการ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และต้องมีการแบ่งงานกันทำ มีการประสานงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

การบริหารธุรกิจ (Business Management)

การบริหารธุรกิจ จึงเป็นกระบวนวางแผน  การจัดองค์การ การอำนวยการ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรของกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

การวางแผน (Planning)

คือ การกำหนดเป้าหมายขององค์การและตัดสินใจว่าจะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายดัง กล่าวอย่างไร จัดเป็นหน้าที่ “ประการแรก” ของผู้บริหาร

กระบวนการวางแผน (Planning Process)

กระบวนการวางแผนมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

         1. กำหนดวัตถุประสงค์
         2. ประเมินความสำเร็จในปัจจุบันเปรียบเทียบกับแผน
         3. พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต
         4. วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ นั้น และทำแผนงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
         5. ปฎิบัติตามแผนและประเมินผลการทำงาน