หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
40K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หากธุรกิจ เปรียบเหมือนต้นไม้ การบริหารจัดการที่ดีก็เป็นเพียงรากแก้วที่ให้ความมั่นคง แต่ต้นไม้จะขาดซึ่งรากแขนงหรือรากฝอยคงเป็นไม่ได้
 File size : 3.261 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(745)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการให้บริการแก่ภาคธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง
 File size : 24.541 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(695)
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย หรือ Biz Club Thailand
 File size : 20.184 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(740)
ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญปัญการการถูกข่มขู่ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 File size : 0 MB.
 Type : pdf
24-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(740)
การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง-กุ้ยหยาง-กว่างโจว-ฮ่องกง) มีระยะทาง 5,166 กิโลเมตร 

 File size : 0.782 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(704)
ในการประชุม Corporate Registers Forum – Technical Workshop ในครั้งนี้ ผู้จัดงาน (ACRA) ได้เชิญผู้แทนจากประเทศต่างๆ

 File size : 0.278 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(748)
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R12เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
 File size : 0.455 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(722)
จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้แทนกรมได้รับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียนธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจของประเทศต่างๆ 
 File size : 0.353 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(724)
นายพูนพงษ์นัยนาภากรณ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ นําคณะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค่า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค่า R10 

 File size : 0.31 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(740)
ปัจจุบัน WTA เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั่วโลก 30 ประเทศ 37 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จากกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ

 File size : 0.907 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(717)
การประชุมหารือกับนายบูรณ์อินธิรัตน์ (กงสุลฝ่ายการพาณิชย์) สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยนายบูรณ์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ซึ

 File size : 0.635 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(840)
คณะเดินทาง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5 ราย และผู้แทนสมาคมการค้า 11 ราย จาก 7 สมาคม ซึ่งได้เข้าพบหารือกับสมาคมการค้า/องค์กรทางการค้า

 File size : 1.443 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(741)
การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า AH2 (หาดใหญ่/บูกิตคายูฮิตัม-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์/วู้ดแลนด์-สิงคโปร์/จาการ์ตา-อินโดนีเซีย)ระยะทางจากชายแดนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย

 File size : 2.587 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(859)
สถานการณ-ตลาดของประเทศญี่ปุน ถือเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญประเทศหนึ่งของโลก ญี่ปุนมี กําลังซื้อและกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิดของผูผลิตชั้นนําที่กาวหนาทางเทคโนโลยีใน อุตสาหกรรมตาง ๆ
 File size : 4.25 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(748)
จากการประชุม พบว่า แต่ละประเทศต่างออกนโยบายต่างๆในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศของตน

 File size : 0.439 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(735)
รูปแบบการประชุมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามหัวข้อต่างๆ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติ 

 File size : 1.289 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(758)
วัตถุประสงค์ของการจัดงาร SITL 2014 เพื่อประชุมเจรจาและเป้นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 File size : 1.121 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(712)
ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ ในสาธารณรัฐอินเดีย แบ่งออกเป็นท่าเรือหลัก(Major Ports) จํานวน 13 แห่ง (เปิดดําเนินการ 12 แห่ง) และท่าเรือรอง (Non-Major Port) 

 File size : 0.955 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(752)
การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ ISL2013 ศูนย์วิจัยธุรกิจมหาวิทยาลัย Nottingham แห่งสหราชอาณาจักร (Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School, UK) 

 File size : 0.929 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(704)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทภารกิจในการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศได้อย่างเด่นชัด
 File size : 14.452 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(740)
ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs อยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของ GDP ทั้งประเทศ 

 File size : 5.94 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(716)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate)

 File size : 7.236 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(735)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการรับงบการเงินของนิติบุคคล 

 File size : 14.51 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(748)
การประกอบธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวง0หากำไรในปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ
 File size : 8.861 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(753)
สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดระบบการบริหารจัดการ
 File size : 12.592 MB.
 Type : pdf
23-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(727)
ชีวิตราชการของผมนั้น จะเรียกว่าเกิดบนแฟ้มทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการที่กรมทะเบียนการค้าเมื่อปี 2520 และใช้ชีวิตราชการช่วงแรกอยู่ในกรมนี้ถึง 16 ปีเต็ม 
 File size : 13.382 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(754)
ชีวิตราชการของผม เริ่มต้นเมื่อปี 2502 ที่กรมทะเบียนการค้า ซึ่งว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่แปลก เอาการ เพราะจริงๆ แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะรับราชการ เนื่องจากเพื่อนร่วมรุ่นที่จบจากเคมบริดจ์มาด้วย ๕-๖ คน
 File size : 17.497 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(736)
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)หมายถึง การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การ รวมถึงวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย (Judith Gordon, 1990) 
 File size : 0.212 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(746)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด0วย ๒ ส$วนคือ 

 File size : 0.127 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(755)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจโดยตรงตั้งแต่การบริการจัดตั้งธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข็งขันได้

 File size : 0.85 MB.
 Type : pdf
22-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(719)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.