บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
668
2 นาที
30 กันยายน 2565
On The Job Training OJT ระบบถ่ายทอดงานที่ร้านแฟรนไชส์ต้องใช้
 

 
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการเติบโตจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน รวมถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในหน้าที่การทำงาน โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าของแฟรนไชส์ที่จะต้องสอนหรือถ่ายทอดงานแก่ทีมงาน พนักงาน ลูกน้อง

รวมถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การสอนงานด้วยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน หรือ On the Job Training (OJT) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ผู้ได้รับการฝึกอบรมจะมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพจริง
 
 
การพัฒนาบุคลากรในระบบแฟรนไชส์ด้วย OJT หน้าที่หลักของแฟรนไชส์ซอร์หรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ จะต้องกำหนดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงานของแฟรนไชส์ซี ตั้งแต่การปฐมนิเทศระบบการทำงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการบริการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ ปรัชญาและนโยบายขององค์กร
 
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าแนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวมาแล้ว จนสามารถสร้างบทเรียนให้กับธุรกิจและถ่ายทอดสู่แฟรนไชส์ซี เป็นการพัฒนาความรู้ที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงการพัฒนาวิธีการทำงานต่างๆ ในร้านสาขาแฟรนไชส์ซีจะต้องเห็นเป็นรูปธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาหรือทุกร้าน 
 
 
ดังนั้น เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องมีการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานแฟรนไชส์ ที่รวบรวมสารพัดวิธีในการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ที่เป็นความรู้ที่เจ้าของแฟรนไชส์ยึดปฏิบัติมา จนสะสมมาและบันทึกจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ในคู่มือ การสร้างหน่วยงานที่ให้ความรู้หรือฝ่ายฝึกอบรม ที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องให้ความรู้พนักงานในสายปฏิบัติการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ด้วยการจัดอบรมที่มีระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีระบบงานที่เป็นสากล มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 
ผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะต้องทำการฝึกอบรมให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงาน ทั้งแบบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทั้งอบรมให้ความเกี่ยวกับการทำงาน การบริหารจัดการร้านสาขาแฟรนไชส์ ทั้งที่บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ และอบรมภาคปฏิบัติแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในร้านสาขาจริงๆ ก่อนที่จะทำการเปิดร้าน อาจจะกำหนดเวลา 1-2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักบงานสามารถปฏิบัติงานทำที่ได้รับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
 
ถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีองค์กรไม่ใหญ่มากและมีแผนกต่างๆ ไม่ครบ แต่เจ้าของแฟรนไชส์ควรจะต้องมีแผนกฝึกอบรม หรือทีมงานฝึกอบรมที่มีความรู้ความสามารถ ถ้ายังไม่สามารถจ้างประจำได้ ผู้มีความรู้ดีที่สุดในองค์กรหรือตัวเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ ต้องมาเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดการปฏิบัติงานและสอนการบริหารธุรกิจให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เอง
 
จะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน หรือ On the Job Training ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงานสาขาแฟรนไชส์ เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพจริงหรือร้านจริงๆ แล้ว ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันอีกด้วย
 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังอยากขยายสาขาและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับสมัครทีมงานหรือพนักงานขายมาช่วยในการขายแฟรนไชส์ แต่ไม่รู้ว่าจะ คิดค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานขายอย่างไร วันนี้ www.ThaiFranch..
5months ago   657  3 นาที
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการเติบโตจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน รวมถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในหน้าที่การทำงาน..
5months ago   668  4 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)